სამართლებრივი დახმარება

სამართლებრივი დახმარება  მოიცავს:

  • ხელშეკრულებების (კონტრაქტების) შედგენა ექსპერტიზას, კონტრაქტის პირობების განსაზღვრას და მათი შესრულების კონტროლს;
  •  უძრავ მოძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის, დაქირავება, დაგირავების, იპოთეკით დატვირთვის ხელშეკრულებების მომზადებას.
  •  საკრედიტო ორგანიზაციებთან, თუ კერძო პირებთან ურთიერთობისას სასესხო ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრას და ანალიზს.
  • შრომითი ხელშეკრულებების კანონმდებლობით დადგენილი წესით მომზადებას,
  • სხვა სამართლებრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების მომზადებასა და ექსპერტიზას.

ინტერესების წარდგენა და დაცვა

ინტერესების წარდგენა და დაცვა მოიცავს:

  • თქვენი ინტერესეს წარდგენას, როგორც  სახელმწიფო  კერძო სტრუქტურებში,
  • ნებართვებისა და ლიცენზიების მიღებასთან დაკავშირებით საჭირო განაცხადების წარდგენას,
  • ინტერესების წარდგენასა და დაცვას, როგორც კრედიტორ ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებთან.
  • თქვენი ინტერესების დაცვას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და დავების განხილვის საბჭოში, ასევე სასამართლოს ყველა ინსტანციაში.
  • სხვა სამართლებრივი მომსახურების გაწევას.