ხელფასის უწყისი                                                                                                    —————————————————     გადმოწერე

ცნობა ხელფასის შესახებ                                                                                        —————————————————     გადმოწერე

ჩამოწერის აქტი                                                                                                        —————————————————    გადმოწერე

შესყიდვის აქტი 2                                                                                                     —————————————————    გადმოწერე

შედარების აქტი                                                                                                       —————————————————    გადმოწერე

 

ფორმა 2  (3)                                                                                                              —————————————————    გადმოწერე

ფორმა 2  (2)                                                                                                              —————————————————    გადმოწერე

ფორმა 2  (1)                                                                                                              —————————————————    გადმოწერე

სამივლინებო მოწმობა                                                                                             —————————————————    გადმოწერე

სალაროს ჩეკის გაუქმების აქტი                                                                               —————————————————    გადმოწერე

სალაროს შემოსავლის ორდერი                                                                               —————————————————    გადმოწერე

სალაროს გასავლის ორდერი                                                                                    —————————————————    გადმოწერე

მიღება – ჩაბარების აქტი – საქონლის მიწოდებაზე                                                 —————————————————    გადმოწერე

მიღება – ჩაბარების აქტი – მომსახურების გაწევაზე                                                —————————————————    გადმოწერე

მიღება – ჩაბარების აქტი – ქირავნობაზე                                                                  —————————————————    გადმოწერე

მინდობილობა საგადასახადო დავებზე                                                                 —————————————————    გადმოწერე

კრების ოქმი -კაპიტალის არაფულადი შენატანით გაზრდაზე                              —————————————————    გადმოწერე

კრების ოქმი – შვილობიკ კომპანიის დაარსებაზე                                                   —————————————————    გადმოწერე

კრების ოქმი – დივიდენდის განაწილებაზე                                                             —————————————————    გადმოწერე

ინვოისი                                                                                                                     —————————————————     გადმოწერე

ინვოისი – მომსახურებაზე                                                                                        —————————————————    გადმოწერე

ინვოისი – ექსპორტზე                                                                                                —————————————————    გადმოწერე

ბრძანება წარმომადგენლობით ხარჯებზე                                                              —————————————————    გადმოწერე

ბრძანება მივლინებაზე                                                                                            —————————————————    გადმოწერე

 

საბანკო გარანტია                                                                                                      —————————————————          გადმოწერა