ხელფასის უწყისიცნობა ხელფასის შესახებ

ჩამოწერის აქტი 

შესყიდვის აქტი 2 

შედარების აქტი

ფორმა 2  (3)

ფორმა 2  (2)

ფორმა 2  (1)

სამივლინებო მოწმობა

სალაროს ჩეკის გაუქმების აქტი

სალაროს შემოსავლის ორდერი

სალაროს გასავლის ორდერი

მიღება – ჩაბარების აქტი – საქონლის მიწოდებაზე

მიღება – ჩაბარების აქტი – მომსახურების გაწევაზე

მიღება – ჩაბარების აქტი – ქირავნობაზე

მინდობილობა საგადასახადო დავებზე

კრების ოქმი -კაპიტალის არაფულადი შენატანით გაზრდაზე

კრების ოქმი – შვილობიკ კომპანიის დაარსებაზე 

კრების ოქმი – დივიდენდის განაწილებაზე 

ინვოისი

ინვოისი – მომსახურებაზე

ინვოისი – ექსპორტზე 

ბრძანება წარმომადგენლობით ხარჯებზე

ბრძანება მივლინებაზე

საბანკო გარანტია