წინასწარი ხელშეკრულება

წერილი ოფერტის შესახებ

ჩუქების ხელშეკრულება

შუამავლობის ხელშეკრულება

შრომითი ხელშეკრულება 2

შრომითი ხელშეკრულება 1

შეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებაზე და მასში დამატებების შეტანაზე

შეთანხმება ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზე

შეთანხმება ვალის არსებობაზე

ქონებრივი დაზღვევის ხელშეკრულება

ქირავნობის ხელშეკრულება

 ქირავნობის ხელშეკრულება

ქვეიჯარის ხელშეკრულება

ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება

უძრავი ჩუქების ხელშეკრულება

უძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება

უძრავი ნივთის ნასყიდობის  ხელშეკრულება

უძრავი ნივთის თხოვების ხელშეკრულება

უსასყიდლო უზურფრუქტის ხელშეკრულება

ტვირთის გადაზიდვის ხელშეკრულება

სესხის ხელშეკრულება

სესხის ხელშეკრულება

სესხის და იპოთეკის ხელშეკრულება

ნასყიდობის ხელშეკრულება

ნასყიდობის ხელშეკრულება უძრავ ქონებაზე

ნასყიდობის ხელშეკრულება საცხოვრებელ ბინაზე

ნასყიდობის ხელშეკრულება ავტომობილზე

ავტომობილის იჯარის ხელშეკრულება